Każda firma potrzebuje osób posiadających twarde kompetencje
Uczymy tego aby Państwa pracownicy je posiadali.
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania
Jeśli nie uczestniczysz w naszych szkoleniach – tak naprawdę nie podejmujesz decyzji.
Jednym ze sposobów wywarcia właściwego odbioru drugiego człowieka jest rozmowa o jego potrzebach i oczekiwaniach
Potrafimy w słuchiwać się w Państwa oczekiwania tak aby jak najlepiej dostosować się do Waszych oczekiwań.
Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę
Dążymy do tego by być zapamiętanym na długo…

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników w konsorcjumlex.pl  we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.    Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych 
1.1.    Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych jest Przemysław Krzemiński prowadzący działalność pod nazwą Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex ul. Olimpijska 5b lok 5 94-043 Łódź, nip 727-113-73-87 ( zwany dalej Administratorem).
1.2.    Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, kontaktu, w tym za pośrednictwem narzędzi strony , pozostałej komunikacji w tym zapisów na szkolenia, a także w sprawach składania i przyjmowania zamówień, zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych, prowadzenia profilu na Facebooku. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: Nazwę podmiotu/imię i nazwisko, adres,  adres e-mail, numer telefonu oraz NIP, numer rachunku bankowego do wystawienia faktury. W przypadku zawierania umowy, podanie  danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody,  co będzie wynikać z treści udzielonej zgody.
1.3.     Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a)     art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. złożenia zamówienia, rejestracji użytkownika (klienta),odpowiedzi na pytania (np. o aktualną ofertę), komunikacji itp.
b)    art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej
c)    art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesłania informacji handlowych, odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jak i prowadzenia profilu na Facebook-u. W przypadku korzystania z zewnętrznych dostawców jak Facebook, Linkedin lub innych serwisów może dochodzić do przetwarzania danych poza EOG z zastrzeżeniem zastosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i zgodnie z zasadami określonymi przez 
Facebook pod adresem domeny: https://www.facebook.com/about/privacy.
Linkedin pod  adresem domeny; https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy
Dodatkowo Administrator w zakresie prowadzenia konta na portalu Facebook zbiera i przetwarza dane w postaci imienia, nazwiska, nicku , dane o użytkowniku. Facebook świadczy większość swoich usług jako administrator danych, zdarza się jednak, że działa jako podmiot przetwarzający szerzej opisano to tutaj https://www.facebook.com/business/gdpr
Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe osób, które:
osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
osób odwiedzających nasz profil
d)    art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia-  w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne np. zapis do newslettera szkoleń i jak również w celu marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zastosowany  model double opt-in, oznacza, że przesyłamy do Państwu treści reklamowe drogą mailową dopiero wtedy, gdy Państwo wyrażą wyraźną zgodę na ich otrzymywanie. Tak zastosowany model, jest realizacją świadomej i dobrowolnie wyrażonej zgody wyrażonej w art. 7 Rozporządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera, klikając w link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera lub wypisz”, który znajduje się we wszystkich e-mailach wysłanych do Państwa
1.4.    W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia. 
1.5.    Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy i przez okres jej trwania, a także dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych – dokumenty księgowe przechowywane są przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.  Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

2.    Prawa osoby, której dane dotyczą
2.1.    Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
2.2.    Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać: 
2.2.1.    w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
2.2.2.    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
2.2.3.    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
2.2.4.    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
2.2.5.    w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.
2.3.    Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2.4.    Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości, w takim zakresie aby udzielona odpowiedź trafiła do wiadomości osoby uprawnionej.

3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3.1.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych. 
3.2.    Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka.
3.3.    Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona.
3.4.    Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody.
3.5.    Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

4.    Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
4.1.    Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług wysyłkowych, kancelarii prawnych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.  

5.    Bezpieczeństwo danych osobowych
5.1.    Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6.    Dane kontaktowe 
6.1.    Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: kontakt@konsorcjumlex.pl lub pisemnie na adres: Przemysław Krzemiński prowadzący działalność pod nazwą Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex ul. Olimpijska 5b lok 5 94-043 Łódź

Zarządzanie ustawieniami ciasteczek

Polityka cookies tzw. ciasteczek.

1.Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania strony. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki „cookies” właściciel i wydawca serwisów jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą oni lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

2.”Cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie trudno bez powiązania z innymi danymi ustalać czyjakolwiek tożsamość;

„cookies” identyfikują dane komputera numer IP i przeglądarki (rodzaj) używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;

nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;

nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

na podstawie Państwa zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3) Dostarczają danych o aktywności Państwa na stronie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce bądź zmianę ustawień na stronie. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów z ustawy art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. Celem takiej zgody jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań.

4 )Rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Pozwalają na wpisane hasło(nazwę domeny) odtworzyć stronę gdzie w momencie jej otwarcia zostaje zapisana sesja, stad też nie można ich ograniczyć

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies). Jeśli nie chcesz ich zapisywać skorzystaj z pomocy. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:

w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl

w przeglądarce Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów.

„Cookies” podmiotów zewnętrznych/reklamowe– to informacje pochodzące np., serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać informacje – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne i dostosowane do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.

5) Mogą Państwo w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Poprzez ich wyłączenie. Mogą Państwo również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę poprzez linki ustawień wskazane powyżej. Dodatkowo niezbędne informacje można znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.